شهر بادگيرها کجاست؟


شهر بادگيرها کجاست؟


پيشينه بادگير


بادگير از مظاهر و سمبل‌هاي تمدن ايراني است دقيقاً معلوم نيست اولين بادگير در کدام شهر ايران ساخته شده است

استفاده از بادگير از سال‌هاي بسيار قديم در ايران متداول بوده است. بادگيرها با اشکال مختلف در شهرهاي مرکزي و جنوب ايران ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحي و اجرا شده‌اند. تا قبل از اختراع کولر برقي و گسترش آن در شهرهاي مختلف، از بادگير در ابنيه مختلف مسکوني، مذهبي و خدماتي استفاده مي‌شده است و هنوز هم مي‌توان باقي‌مانده اين بادگيرها را در اقليم گرم و مرطوب جنوب در شهرهايي مانند بندر عباس،بندر لنگه، قشم، بوشهر و اقليم گرم خشک نواحي مرکزي مانند کرمان، نايين، يزد، طبس، کاشان، سمنان، اصفهان و حتي نواحي جنوب شهر تهران مشاهده نمود.


ساختار بادگير


بادگير معمولاً چهار گوش است و در ديوارهاي چهارگانهٔ آن چند سوراخ تعبيه شده‌است. درون بادگير با تيغه‌ها و جدارهايي که از خشت يا چوب و خشت ساخته شده‌است، به چند بخش تقسيم مي‌شود.

معماران محلي براي ساختن بادگير از پشت بام خانه و از جايي که مشرف به اتاق کوچکي است که براي بادگير اختصاص داده‌اند با خشت يا آجر، تنوره بادگير را با مقطع مستطيل مي‌چينند تا به ارتفاع معيني برسد. سپس بالاي اين تنوره‌ها چهار ديواره را دو چوب به شکل ضربدر «×» مي‌گذارند. به گونه‌اي که دو سمت هر چوب در دو زاويه مقطع قرار بگيرد و سپس ديوارهاي سمت شرق و غرب و جنوب بادگير را دو تا پنج و دو دهم متر بالا مي‌آوردند. سپس در قسمت شمال که رو به باد «اصفهاني» است با نيم خشت يا آجر نيمه به عرض شش سانتي‌متر، روي تنور را تا ارتفاع معيني مي‌چينند. ارتفاع اين تيغه‌ها ۴۰ سانتي‌متر بلندتر از ساير ديوارهاست.

بادگير در ساختمان‌هايي که دسترسي کمي به باد دارد مي‌تواند باد بالاي بام را به ساختمان بياورد (سرمايش) در بافت‌هاي متراکم با ساختمان‌هاي کوتاه دسترسي يکايک ساختمان‌ها به باد امري دشوار است زيرا ساختمان‌هاي رو به باد مانع دسترسي ساختمانهاي پشت به باد مي‌گردند


شهر بادگيرها


کارکرد


اولين بادگيرها دريزد وکرمان خودنمايي کردند. سيستم کاري بادگيرها به اين نحو مي‌باشد که هواي جاري بيرون از خانه را به داخل خود مي‌کشند و با تشت‌هاي آبي که درون آن‌ها تعبيه شده، هوا را خنک و سبک مي‌کنند و به داخل خانه هدايت مي‌کنند. بادگير اعظم بازار برزگ کرمان، بادگيرباغ دولت آباد يزد ، بادگير چپقي ، سيرجان و بادگيرهاي بندرعباس، بندرلنگه، قشم و سيستان از ديدني‌ترين بادگيرهاي ايران هستند


بادگير و ايران


بادگير از مظاهر و سمبلهاي تمدن ايراني است دقيقاً معلوم نيست اولين بادگير در کدام شهر ايران ساخته شده ولي سفرنامه نويسان قرون وسطي بيشتر از بادگيرهاي شهرهاي کويري و گرم و خشک مانند يزد وگناباد و طبس ، کرمان، بم و زاهدان نام برده‌اند کاريز و بادگير و خانه‌هاي گنبدي بدون ترديد از نمادهاي تمدن ايراني است هر سه کلمه بصورت معرب به زبان عربي نيز راه يافته قنات - بادجير و بادگير وقبه و قبعه معرب‌هاي فارسي کلمات فوق هستند

شهر تاريخي يزد به شهر بادگيرها معروف است و به تحقيق، نسبت به ساير شهرهاي مرکزي ايران داراي بيشترين تعداد و نوع بادگير است. در اين شهر، مرتفع‌ترين بادگير جهان يعني بادگيرباغ دولت آباد به ارتفاع ۳۳٫۳۵ متر وجود دارد. بادگيرهاي شهر کرمان و کاشان، زابل و بندر لافت و بندرلنگه و بندرعباس در هرمزگان نيز از بادگيرهاي ديدني ايران محسوب مي‌شوند.


نتيجه تصويري براي شهر بادگيرها


و اما در آخر

شهر يزد به شهر بادگيرها در ايران شناخته ميشود

و از قديمي ترين بادگيرهاي ايران در اين شهر وجود دارد
پرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولپرواز چارتر | پرواز ارزان | پرواز چارتري ارزان| بليت پرواز| بليط چارتري |بليط پرواز| بليت چارتري| آبان تراولسایر اعلانات